Програмові вимоги – 2011

Програмові вимоги – 2011

на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів

(освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст)

Спеціальність “Інформатика”

Перетворення форми та цифрова обробка інформації

Основні операції ЦОІ: згортка, кореляція, фільтрація, ДПФ.

Умови Діріхле. Формальний запис ряду Фур’є.

Перетворення Фур’є.

Спектри періодичних та неперіодичних сигналів. Спектр дискретного сигналу.

Властивості перетворення Фур’є. Лінійність. Спектр згортки. Спектр добутку.

Визначення та властивості ДПФ.

Дискретні КФ. Взаємокореляційна та автокореляційна функції, властивості.

Зв’язок між ФК та спектрами сигналів.

Функціональна схема системи ПФЦОІ.

Базис Радемахера. Властивості. Двійкові коди. Базисні ПФІ.

Базис і коди Грея. Властивості. ПФІ кодового зчитування.

Методи перетворення і типи ЦАП. Параметри. Критерії вибору.

Дискретизація за часом та квантування за рівнем. Похибки квантування.

Похибки ПФІ. Оцінка похибок.

Методи перетворення і типи АЦП. Класифікація та параметри АЦП.

Література:

Айфичер Э. C. Цифровая обработка сигналов: практический подход / Э. С. Айфичер, Б. У. Джервис; пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко. – [2-е изд.]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992 с.

Бабак В. П. Обробка сигналів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Техніка, 1996.

Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Ученик для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 751 с.

Солонина А. И. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / Солонина А. И., Улахович Д. А.,Арбузов С.М., Соловьев Е. Б.– СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.

Бабак В. П. Детерміновані сигнали і спектри: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Бабак, А. Я. Білецький; пер. з рос. – К.: Техніка, 2003. – 455с.

Воробьев Е.А. Датчики-преобразователи информации: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2001. - 43 с.

Никамин В.А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. – СПб.: КОРОНА принт; М.: «Алекс-А», 2003. – С. 224.

Гнатек Ю.Р. Справочник по цифроаналоговым и аналогово-цифровым преобразователям. М.: Радио и связь, 1982.


Сучасні інформаційні системи та технології

Поняття інформаційної технології. Сучасний стан розвитку.

Поняття нової інформаційної технології. Інструментарій ІТ.

Складові інформаційної технології. Види інформаційних систем.

Інтелектуалізація нових інформаційних технологій та систем

Сучасні технології управління проектами

Сучасні технології планування ресурсів та управління підприємством: ERP-системи

ITIL / ITSM - концептуальна основа процесів ІС - служби

Сучасні інформаційні технології моделювання предметної області

Моделювання бізнес-процесів засобами сучасних інформаційних технології

Уніфікована мова візуального моделювання Unified Modeling Language (UML)

Література:

Chonoles M. J., Schardt J.A. UML 2 for Dummies. - Hungry Minds, 2003. - 412 р.

Lellahi K. Conceptual Data Modeling: An Algebraic Viewpoint // Lect. Notes Comput. Sci. - 2001. - V. 2244. - P. 336-348.

Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства //Економіка та держава, №4, 2008. – с. 54.

Архитектура и технологии IBM eServer zSeries. Учебное пособие: В.А.Варфоломеев, Э.К.Лецкий, М.И.Шамров, В.В.Яковлев — Санкт-Петербург, Интернет-университет информационных технологий, 2005.- 640 с.

Электронная лаборатория на IBM PC. Инструментальные средства и моделирование элементов практических схем: В.И.Карлащук, С.В.Карлащук – Москва, Солон-Пресс, 2008.- 144 с.


Інтелектуальні інформаційні системи

Основні положення інформаційно-функціональної теорії розвитку техніки. Визначення і критерії ідентифікації систем штучного інтелекту.

Когнітивна концепція СК-аналізу і синтез когнітивного конфігуратора.

Базова когнітивна концепція у формальному викладі.

Системи з інтелектуальним зворотним зв’язком і інтелектуальними інтерфейсами.

Автоматизовані системи розпізнавання образів.

Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень.

Експертні системи (ЕС).

Нейронні мережі.

Генетичні алгоритми і моделювання еволюції.

Література:

Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2001.

Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: Учебное пособие. Под ред. Курейчика В.М. – Ростов-на-Дону: ООО "Ростиздат", 2004. – 400 с.

Люгер Джордж Ф. "Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем". М. Издательский дом “Вильямс”, 2003.

Рыбина Г.В. Проектирование систем, основанных на знаниях: Учебное пособие. М.: МИФИ, 2000. – 104 с.


Моделювання складних систем

Розподілені просторово-часові процеси та особливості їх математичного моделювання.

Прямі та обернені задачі динаміки розподілених просторово-часових процесів.

Принципи математичного моделювання початково-крайових збурень у прямих та обернених задачах динаміки розподілених просторово-часових процесів.

Про множини значень функцій, середньоквадратично моделюючих дискретизовані початково-крайові умови.

Постановка задачі математичного моделювання дискретно визначеного початково-крайового збурення розподіленого просторово-часового процесу.

Про множини моделюючих функцій для дискретно визначеного початково-крайового стану розподіленого просторово-часового процесу.

Постановка задачі математичного моделювання неперервно визначеного початково-крайового збурення розподіленого просторово-часового процесу.

Література:

Стоян В.А. Об одном подходе к исследованию начально-краевых задач матфизики // Проблемы управления и информатики.– 1998.– №1.– С. 79-86.

Скопецький В.В., Стоян В.А., Кривонос Ю.Г. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. – К.: Наукова думка, 2002. – 361 с.

Скопецький В.В., Стоян В.А., Зваридчук В.Б. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів. – К.: Сталь, 2008. – 316 с.


Аналіз та проектування інформаційних систем

Поняття система, характеристики систем, класифікація представлення систем.

Загальні поняття управління системою, від’ємний зворотній зв'язок.

Задачі аналізу інформаційних систем.

Задачі синтезу інформаційних систем.

Задачі ідентифікації обчислювальних систем.

Способи побудови систем обробки даних, і їх загальна класифікація.

Склад систем обробки даних.

Функціонування систем обробки даних.

Характеристики і параметри систем обробки даних.

Загальна характеристика режимів обробки даних.

Мультипрограмний режим обробки даних.

Пакетний режим обробки даних.

Обробка даних в реальному масштабі часу.

Література:

Ларионов А. М Вычислительные комплексы системы и сети. Учебник для вузов. Л.Энергоатомиздат. 1987. – 300 с.

Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах М.: Высшая школа, 1991. - 319 с.

Томашевський В. М. Моделюваеея систем. – К.: Видавнича група BHV 2005/ - 352 с.: іл.


Методи та засоби захисту інформації

Інформація. Основні властивості інформації. Безпека інформації.

Криптографія. Історія розвитку криптографії. Класичні техніки шифрування.

Симетричні алгоритми кодування інформації. Міжнародні стандарти шифрування даних.

Алгоритми DES, ГОСТ 28147-89. Порівняльна характеристика.

Симетричні блокові алгоритми. Алгоритми TEA, RC4/5/6.

Режими шифрування для випадку симетричних блокових алгоритмів.

Надійність криптографічних систем. Криптоаналіз. Основні методи криптоаналізу. Приклади застосування.

Асиметричні алгоритми шифрування даних. Математичні проблеми, що лежать в основі асиметричних криптоалгоритмів. Алгоритм RSA.

Електронні цифрові підписи та адміністрування ключами. Обмін ключами. Алгоритм Діффі – Хеллмана. Криптосистема Ель-Гамаля.

Кодування інформації. Архівація. Стеганографія.

Хеш-функції та функції для контролю цілісності. CRC32, SHA-1, MD5.

Література:

Корішко Т., Мельник А., Мельник В. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування. Львів: БаК, 2003. – 168.

Вербіцький О.В. Вступ до криптології. Львів: ВНТЛ, 1998. – 248.

Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2002. – 432.

Schneier B. Applied Cryptography. John Wiley & Sonc Inc, 1996.

Ємець В., Мельник А., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. Львів: БаК, 2003. –144.

Мережні та медіатехнології

Декодування даних, отриманих на основі кодів Хаффмена.

Адресація у мережах TCP/IP.

Швидке перетворення Фур'є.

Маршрутизація у мережах TCP/IP.

Методи усунення надлишковості напівтонових графічних зображень. JPG.

Дискретне косинусне перетворення. Призначення, використання.

7. Усунення надлишковості даних за допомогою ентропійного та Zig-Zag кодування.

Література

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил.

Столлингс В. Передача данных. 4-е изд. – СПб.:Питер, 2004.

7278798243820151.html
7278897057522618.html
7278974603344161.html
7279139737321629.html
7279235766603417.html